Emma Woffenden

Emma Woffenden: Glass objects, 1993–1995. Eyeless
35 × 15 × 27 cm

Eyeless
35 × 15 × 27 cm

Emma Woffenden: Glass objects, 1993–1995.
Emma Woffenden: Glass objects, 1993–1995. Apparatus, 1994 
15 × 20 × 10 cm

Apparatus, 1994
15 × 20 × 10 cm

Emma Woffenden: Glass objects, 1993–1995. Baton
49 × 10 × 30 cm

Baton
49 × 10 × 30 cm

Emma Woffenden: Glass objects, 1993–1995.
Emma Woffenden: Glass objects, 1993–1995. Horn
65 × 25 × 30 cm

Horn
65 × 25 × 30 cm

Emma Woffenden: Glass objects, 1993–1995.
Emma Woffenden: Glass objects, 1993–1995. Pulse
24 × 32 × 22 cm

Pulse
24 × 32 × 22 cm

Emma Woffenden: Glass objects, 1993–1995.
Emma Woffenden: Glass objects, 1993–1995. Small Arc, 1994
15 × 20 × 10 cm

Small Arc, 1994
15 × 20 × 10 cm

Emma Woffenden: Glass objects, 1993–1995.
: Glass objects, 1993–1995